Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (e-learning)

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego.

supernauczycielCzas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia:

  • Podstawy prawne egzaminu ósmoklasisty, funkcje tego egzaminu.
  • Charakterystyka egzaminu z języka polskiego.
  • Budowa arkusza egzaminacyjnego.
  • Typy tekstów źródłowych i innych materiałów w arkuszu egzaminacyjnym.
  • Typy i rodzaje zadań dotyczących lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych.
  • Przykładowe zadania wraz z komentarzem.
  • Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty.
  • Kryteria oceniania zadań rozszerzonej wypowiedzi.
  • Przykładowe realizacje zadań wraz z komentarzem.

Na zaliczenie szkolenia uczestnicy wykonują kilka ćwiczeń polegających na określeniu typów przykładowych zadań oraz przypisaniu im wymagań z podstawy programowej.

Opracowanie kursu: Robert Chamczyk

Cena: 80 zł.