Praca indywidualna z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w przedszkolu i szkole

Uczestnicy: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, edukacji przedszkolnej i szkolnej wszystkich poziomów nauczania. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie rozumienia deficytów osób ze spektrum autyzmu.
 • Omówienie obszarów do pracy w remach terapii psychologiczno-pedagogicznej i sposobów ich diagnozy.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami behawioralnymi oraz dostarczenie narzędzi wspierających pracę z wysoko funkcjonującym uczniem na zajęciach indywidualnych.
 • Przekazanie wiedzy o strukturze zajęć indywidualnych oraz przygotowywanie scenariuszy zajęć.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania zajęć tematycznych – ćwiczeń, zadań, psychodramy, opowiadań terapeutycznych.
 • Wymiana doświadczeń uczestników w zakresie omawianej tematyki, case study.
 • Możliwość krótkich superwizji dotychczasowej pracy uczestników.

Prowadząca: Dorota Trzaska.

Cena: 120 zł.

Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych

 Uczestnicy: nauczyciele uczący różnych przedmiotów, zwłaszcza zaczynający pracę w zawodzie.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Typy i rodzaje zadań na sprawdzianach szkolnych i egzaminach zewnętrznych.
 • Charakterystyka zadań egzaminacyjnych.
 • Najczęściej popełniane błędy w budowaniu zadań.
 • Konstruowanie zadań samodzielnych i do materiałów źródłowych – ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Kompetencje kluczowe w przedszkolu i klasach 1-3

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, miniwykład z prezentacją, ćwiczenia praktyczne, pokaz, dyskusja. 

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Rodzaje i definicje kompetencji kluczowych.
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Przykładowe działania przedszkola w zakresie poszczególnych kompetencji.
 • Rola i zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych dziecka.
 • Samorozwój nauczyciela w zakresie kompetencji kluczowych.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 120 zł.