Diagnoza dzieci przedszkolnych

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: analiza wytworów dzieci, analiza arkuszy rozwoju psychoruchowego, ćwiczenia w ich interpretacji, planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Zagadnienia:

 • Prezentacja różnych metod diagnozowania (m.in. analiza wytworów dziecka, techniki eksperymentalne).
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat orientacyjnych norm rozwojowych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich.
 • Prezentacja arkuszy rozwoju psychoruchowego oraz sposobów ich interpretacji.
 • Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł

Warsztat polonisty w kontekście podstawy programowej i egzaminu ósmoklasisty

Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Podstawa programowa – nie taki diabeł straszny, jak go malują.
 • Konstruowanie zadań – typy i rodzaje zadań dotyczących lektur, argumentacji i retoryki, nauki o języku, redagowania form użytkowych.
 • Typy tekstów źródłowych i innych materiałów w arkuszach egzaminacyjnych.
 • Lektury obowiązkowe – jak funkcjonują na egzaminie.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym i argumentacyjnym.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.

Rozwijanie dojrzałości szkolnej przedszkolaka z uwzględnieniem wyników diagnozy gotowości szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, eksperyment, miniwykład, puzzle; praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Funkcjonowanie dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.
 • Zmiany i trudności, jakie czekają dziecko w związku ze zmianą środowiska z przedszkolnego na szkolne.
 • Kierunki pracy z dzieckiem w celu ułatwienia mu realizacji obowiązku szkolnego. 
 • Metody badania gotowości szkolnej dzieci i ich indywidualnych predyspozycji.
 • Rozwijanie umiejętności trafnego diagnozowania funkcjonowania dzieci przed rozpoczęciem przez nie nauki w szkole.
 • Zasady, metody i formy pracy z dziećmi sześcioletnimi.
 • Planowanie zajęć grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem poznanych metod i uwzględnieniem wyników diagnozy.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.