Diagnoza gotowości szkolnej w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, dyskusja moderowana, praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Podstawa prawna wydania rodzicom dziecka, spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej podsumowaniem pracy z dzieckiem – co dziecko opanowało, w których obszarach potrzebuje wsparcia ze względu na swoje zdolności lub problemy.
 • Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna. 
 • Uporządkowanie wiedzy o aspektach gotowości szkolnej – charakterystyka kryteriów dojrzałości:
  • diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych;
  • diagnoza sprawności fizycznych – zwrócenie uwagi na lateralizację;
  • diagnoza dojrzałości psychicznej – procesy poznawcze, mowa;
  • diagnoza dojrzałości społecznej – kontakty rówieśnicze, współpraca w grupie.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – jak opracować dokument?  (pomocne wskazówki, przykładowe sformułowania).

Prowadząca: Katarzyna Pernach-Brzostek.

Cena: 115 zł.

Elementy pedagogiki Marii Montessori w przedszkolu tradycyjnym

W mojej wizji przyszłości, młodzi ludzie nie zdają kolejnych egzaminów przechodząc ze szkoły średniej na uniwersytet. W mojej wizji przyszłości młody człowiek przechodzi z jednego etapu samodzielności do kolejnego – wyższego, dzięki swojej własnej aktywności, wysiłkowi własnej woli. To właśnie stanowi wewnętrzny rozwój człowieka.

Maria Montessori

 

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

 • Maria Montessori – jej życie w kontekście opracowanej przez nią metody kształcenia i wychowania.
 • Główne cele pedagogiki montessoriańskiej.
 • Etapy rozwoju dziecka a założenia zasad pedagogicznych Marii Montessori.
 • Otoczenie dziecka – czym jest i dlaczego jest tak ważne? Zapoznanie z najważniejszymi materiałami służącymi rozwojowi dziecka.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.

Ocenianie kształtujące w przedszkolu (webinar)

Niskie efekty kształcenia oraz brak motywacji dzieci do nauki to jedne z ważniejszych problemów, z jakimi borykają się współcześni nauczyciele. Coraz częściej powinni skupiać się na tym, aby podnieść poziom samooceny i pomóc przedszkolakom uwierzyć we własne możliwości. Pomaga nam w tym ocenianie kształtujące, które w centrum uwagi stawia dziecko. Dzięki działaniom podejmowanym przez nauczyciela, staje się ono odpowiedzialne za to, co robi, ucząc się nowych umiejętności dla siebie samego, a nie dla nauczyciela czy rodziców.

Ocenianie kształtujące to nowy sposób nauczania, który może prowadzić do sukcesu – zarówno samego przedszkolaka, jak i nauczyciela. Wystarczy tylko spróbować!

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line: wykład z prezentacją, dyskusja na czacie, ćwiczenia praktyczne, dobre praktyki.

Zagadnienia:

 • Jak rozwijać potencjał dziecka w przedszkolu?
 • Jak przekazywać informację zwrotną, aby skutecznie motywować dziecko do pracy, czyli czym jest ocenianie kształtujące?
 • Skrzynia skarbów – elementy oceniania kształtującego w pracy nauczyciela – prezentacja strategii i narzędzi oceniania kształtującego.

Uczestnicy otrzymają materiały i zaświadczenia.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 90 zł.