Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej

Nie aspirujcie, aby mieć dziecko, które będzie się wam podobało, miejcie szacunek do tego, które macie. (Bruno Betelheim)

Łacińskie pojęcie „dyscypliny”  odnosi się do wiedzy i wykształcenia, nabycia określonych umiejętności i opanowania, a także do unormowanego trybu życia. W takim ujęciu nauczyciel, traktując dziecko z szacunkiem, uczy je, jak należy postępować, jakie są zasady w grupie i dlaczego są one ważne. Zanim zacznie wymagać od dziecka, wymaga od siebie, a błędy traktuje jako okazję do nauki. Nie jest policjantem, sędzią, lecz przyjaznym, a jednocześnie stanowczym przewodnikiem, przy wsparciu którego dziecko – bez użycia tradycyjnych kar i nagród – ma szanse stawać się odpowiedzialnym, wewnątrzsterownym człowiekiem. Dobra dyscyplina jest procesem, w którym mniej chodzi o natychmiastowe efekty, bardziej o aktywne włączenie się dziecka w naukę wewnętrznej kontroli i odpowiedzialności za siebie.

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela.

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Dlaczego dzieci zachowują się źle? – przyczyny trudności, analiza funkcjonalna.
 • Odpowiednie warunki nauki .
 • Nauczyciel w grupie – rola, styl pracy, świadomość w relacjach z dzieckiem, najczęściej popełniane błędy.
 • Co można zrobić, by pomóc dziecku i sobie w trudnej sytuacji?
 • Jak odpowiadać na potrzeby dzieci, tworzyć wspólnotę, uczyć współpracy i odpowiedzialności, budować właściwą relację i komunikację, uczyć zachowań społecznych?
 • Zasady i granice – jak ustalać, by były skuteczne, co robić w sytuacji ich nieprzestrzegania? Konsekwencje naturalne i logiczne.

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 175 zł za osobę.

Mnemotechniki, czyli techniki efektywnego zapamiętywania

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: supernauczyciel

 • Aktywne metody nauczania na lekcji jako element rozwijania i wzmacniania motywowania uczniów do nauki.
  • Dlaczego warto stosować elementy aktywnego nauczania?
  • Poziomy odpowiedzialności a motywacja.
 • Jak się uczyć?
  • Twórczość w uczeniu się.
  • Zasady tworzenia i stosowania mnemotechnik.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność skojarzeń i wyobraźnię – podstawa zastosowania mnemotechnik.
 • Mnemotechniki – przegląd.
  • Ćwiczenia wybranych technik pamięciowych:
   • łańcuchowa metoda zapamiętywania
   • rzymski pokój
   • zakładki pamięciowe
   • akronimy i akrostychy.
  • Przykłady zastosowania mnemotechnik na lekcji.
 • Ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi i skupienie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.

Gry i zabawy na dobry klimat w grupie

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, w programie m.in. przykładowe zabawy i ćwiczenia, modyfikowanie ich przez członków stosownie do potrzeb.

Zagadnienia:supernauczyciel

 • Propozycje zabaw integracyjnych, budujących poczucie bezpieczeństwa i zaufania w grupie.
 • Zabawy uczące rozpoznawania i nazywania emocji.
 • Jak sobie radzić z trudnymi emocjami? – propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci uczące okazywać emocje w sposób nieagresywny.
 • Ja i reszta grupy – co możemy zrobić, żeby poprawić sytuację dziecka z trudnościami w relacjach grupowych?
 • Nauczyciel w grupie – rola, podejście, świadomość swoich mocnych i słabych stron w relacjach z dziećmi.
 • Realne możliwości przeciwdziałania zachowaniom agresywnym wśród dzieci.

Prowadząca: Justyna Klimek.

Cena: 110 zł.