Wizualny organizator i inne metody – jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Postrzeganie świata przez dziecko z zespołem Aspergera, jego funkcjonowanie w domu i w szkole.
 • Poznanie zasad i metod pracy z uczniem, który ma zespół Aspergera.
 • Realizacja poznanych zasad i metod w praktyce (na przykładzie konkretnych sytuacji – scenki/studium przypadku).
 • Najczęstsze błędy w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ZA.
 • Omówienie i zaprojektowanie planu i programu pracy dla konkretnego ucznia.
 • Dostosowanie sposobu prowadzenia lekcji do potrzeb ucznia z ZA.
 • Postępowanie w sytuacjach trudnych.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 115 zł.

Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Co to jest dysleksja i czym się przejawia?
 • Przyczyny dysleksji.
 • Objawy i diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, czyli co powinno zaniepokoić nauczyciela.
 • Istota zajęć terapeutycznych.
 • Praktyczne rozwiązania – metody pracy, ćwiczenia usprawniające.

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 110 zł.

Praca z uczniem zdolnym metodą tutoringu

Nauczyciel, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje,
nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Tutoring to innowacyjna metoda dydaktyczno-wychowawcza, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału uczniów oraz motywowaniu ich do samodzielnej pracy. Istotą tutoringu są indywidualne spotkania, w trakcie których w atmosferze dialogu, tzn. szacunku i zaufania, tutor pomaga uczniowi poszukiwać własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.

Każdy człowiek odczuwa potrzebę spełnienia, wewnętrzne pragnienie, by przeżyć życie jak najlepiej. Mamy w sobie ogromny potencjał, jednak często brakuje na naszej drodze kogoś, kto mógłby pomóc nam w jego odkryciu.

W tutoringu nauczyciel staje się przyjacielem ucznia, życzliwym przewodnikiem, który pobudza do samorozwoju i wspiera na drodze do sukcesu.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

 • Tutoring – nowy model edukacji (wprowadzenie metodą warsztatową).
 • Dostrzec talent i rozwinąć potencjał – cele i etapy tutoringu w pracy z uczniem zdolnym.
 • Tutor – dobry nauczyciel i mądry doradca.
 • Jak pracuje tutor? – założenia pracy tutorskiej.
 • Narzędzia pracy tutora.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 115 zł.