Praca w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Jak dziecko ze spektrum autyzmu odbiera świat?
 • Zaburzenia typowe dla ASD (sensoryczne, społeczne, poznawcze, językowe).
 • Obserwacja i interpretacja zachowań występujących u tej grupy dzieci.
 • Omówienie narzędzi wsparcia oraz metod i technik pracy w grupie z dzieckiem wysoko funkcjonującym ze apektrum autyzmu, w tym z ZA.
 • Tworzenie środowiska przyjaznego dziecku z autyzmem i ZA.

Prowadząca: Małgorzata Salamon / Dorota Trzaska.

Cena: 115 zł.

Wizualny organizator i inne metody – jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Postrzeganie świata przez dziecko z zespołem Aspergera, jego funkcjonowanie w domu i w szkole.
 • Poznanie zasad i metod pracy z uczniem, który ma zespół Aspergera.
 • Realizacja poznanych zasad i metod w praktyce (na przykładzie konkretnych sytuacji – scenki/studium przypadku).
 • Najczęstsze błędy w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ZA.
 • Omówienie i zaprojektowanie planu i programu pracy dla konkretnego ucznia.
 • Dostosowanie sposobu prowadzenia lekcji do potrzeb ucznia z ZA.
 • Postępowanie w sytuacjach trudnych.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 115 zł.

Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

 • Co to jest dysleksja i czym się przejawia?
 • Przyczyny dysleksji.
 • Objawy i diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, czyli co powinno zaniepokoić nauczyciela.
 • Istota zajęć terapeutycznych.
 • Praktyczne rozwiązania – metody pracy, ćwiczenia usprawniające.

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 110 zł.