Wizualny organizator i inne metody – jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Postrzeganie świata przez dziecko z zespołem Aspergera, jego funkcjonowanie w domu i w szkole.
  • Poznanie zasad i metod pracy z uczniem, który ma zespół Aspergera.
  • Realizacja poznanych zasad i metod w praktyce (na przykładzie konkretnych sytuacji – scenki/studium przypadku).
  • Najczęstsze błędy w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ZA.
  • Omówienie i zaprojektowanie planu i programu pracy dla konkretnego ucznia.
  • Dostosowanie sposobu prowadzenia lekcji do potrzeb ucznia z ZA.
  • Postępowanie w sytuacjach trudnych.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 115 zł.