Uczniowie z SPE

Zamieściliśmy tu materiały dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. akty prawne, miniprzewodnik po dokumentach wydawanych przez poradnie, przykładowe dokumenty związane z SPE. Omawiamy zadania pedagoga, psychologa, logopedy. Znajdują się tu także publikacje na temat pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, z dziećmi o szczególnych uzdolnieniach i innymi.